«1С:Кәсіпорын 8» Жүйесінде конфигурациялау» Кешенді курсы (барлық бөлімдер)

 «Smart Technology Service» ЖШС-і Сізге «1С: Кәсіпорын 8» жүйесінде конфигурациялау» кешенді курсынан өтуді ұсынады.

Курстың толық кестесі

«1С: Кәсіпорын 8» конфигурациялау жөніндегі маман барлық қолданбалық объектілерді білуі және оларды нақты міндеттерде пайдалана алуы тиіс. Платформа бойынша емтихан тапсырмаларын шешу кезінде аттестациядан өтуші есепке алудың үш түрін: жедел, бухгалтерлік және есептік түрлерін үйлестіруге міндетті.

Сіздің назарыңызға «1С: Кәсіпорын 8» жүйесіндегі конфигурациялау және бағдарламалау жөніндегі 1С кешенді курсын ұсынамыз. «1С: Кәсіпорын 8» платформасындағы «1С:Маман» емтиханына дайындайды және жоғарыда аталған 4 курсты қамтиды:

 • «1C:Кәсіпорын 8» жүйесінде конфигурациялауды енгізу. Негізгі объектілер
 •  «1С:Предприятие 8» жүйесінде конфигурациялау. Жедел міндеттерді шешу
 •  «1С:Кәсіпорын жүйесінде конфигурациялау. Бухгалтерлік міндеттерді шешу
 • «1С:Кәсіпорын жүйесінде конфигурациялау. Есептік міндеттерді шешу

Оқытуды әр бөлік бойынша жеке бөліктен өтуге болады.

Қолданбалық шешімдерді тәжірибелік игеру үшін «1С: Кәсіпорын 8. Әзірлеу және енгізу жөніндегі маманға арналған кешен» (платформа+әдебиет) бағдарламалық өнімін ұсынамыз, әсіресе маманның жұмысты үйде орындаған жағдайларда. Өнімді жеке маман немесе ол жұмыс істейтін ұйым сатып алуы мүмкін. Кешен БНЖ  немесе 1С оқу орталықтарында оқытуды төлеген кәсіпорындардың IT қызметінің мамандарына арналған. Екі жағдайда да өнім маманға тіркеледі. Толығырақ қараңыз. «1С: Кәсіпорын 8» конфигурациялау жөніндегі кешенді курс есепке алудың барлық үш бағытындағы есептерді шешу кезінде конфигурациялаудың қажетті дағдыларын тыңдаушыларға беруге бағытталған.

Курс ұзақтығы: 80 академиялық сағат.

Аталған  «1С: Кәсіпорын 8» платформасы бойынша «1С:Маман»  емтиханына дайындайды.

Емтиханға жеке дайындау үшін «1С: Кәсіпорын 8» платформасы бойынша «1С:Маман» емтиханына дайындауға арналған есептер жинағын ұсынамыз.

Негізгі объектілер

Курс «1С:Кәсіпорын 8» жүйесінде конфигурациялау бойынша  (басқарылатын қосымша, 8.3 платформасының нұсқасы) мамандарды бастапқы дайындауға арналған. Объектілі-бағытталған жүйелерде бағдарламалаумен таныс және/немесе конфигурациялауда тәжірибесі бар мамандарды оқытуға жіберу ұсынылады.

Оқыту мақсаты: «1С:Кәсіпорын 8» жүйесінің негізгі объектілері мен тетіктері туралы шолу көрінісін беру, күрделі емес кешенді есеп мысалында «1С: Кәсіпорын 8» жүйесінде конфигурациялау мен бағдарламалаудың бастапқы дағдыларын алу.

Курс ұзақтығы: 24 академиялық сағат.

Курстың қысқаша мазмұны:

 1. Бағдарламалық кешендегі жұмыстың жалпы принциптері
 2. Жүйе объектілері
 • Конфигурация объектілерін топтастыру
 • Деректер типтері
 • Мағыналардың әмбебап коллекциялары
 • Жүйенің кіріктірілген тілі
 1. Негізгі объектілер
 • Міндетті қою
 • Іске қосу режимін анықтау
 • Командалық интерфейс
 • Константтар
 • Анықтамалықтар
 • Құжаттар
 • Құжаттар журналдары
 • Мәліметтер тіркелімдері
 • Сипаттамалар түрлерінің жоспарлары
 • Функционалдық опциялар
 • Есептік объектілер
 • Әкімшілендіру элементтері
 • Сауалдар
 • Есептер
 • Тізім нысандары
 • Жұмыс үстелі
 • Іріктеу өлшемдері
 • Толтыруды өңдеу
 • Объекті тәсіліне жүгіну
 •  «Такси» интерфейсі
 1. Қосымша
 • Мәндерді сақтағыш (суреттермен жұмыс істеу)
 • Толық мәтінді іздеу тетігі
 • Регламенттік тапсырмалар
 • Бизнес-үдерістер, міндеттер

Жедел міндеттерді шешу

«Негізгі объектілер» курсының материалымен таныс мамандарды курсқа жіберуді ұсынамыз.

Оқыту мақсаты: «Такси» интерфейсі мен басқарылатын режимінде «1С: Кәсіпорын 8.3» жаңа жүйесінде жедел есептеу міндеттерін конфигурациялау дағдысын алу.

Оқытудан өту нәтижесінде тыңдаушылар:

 • Оперативті тапсырмаларды шешу схемасын қолдана білуге;
 • Тіркелімде деректер жазбасының әр түрлі тәсілдерін пайдаланып, оларды оқи алуға;
 • Есепте құжатты көрсетудің алгоритмдерін әзірлеу білуге;
 • Талдау есептерін әзірлей білуге үйретеді.

Курс ұзақтығы: 16 академиялық сағат

Курстың қысқаша мазмұн:

 1. Тіркелімдермен жұмыс (қалдықтарды жинау тіркелімінің мысалында)
 • Қалдықтарды жинау тіркелімі. Қарапайым тіркелім құрылымы. Өлшемдер мен ресурстар. Тіркеуші мен Кезең
 • Тіркелім бойынша қозғалыстарды  жазудың ықтимал тәсілдері
 • Қалдықтар тіркелімінен деректерді алудың ықтимал тәсілдері
 1. Құжаттарды өткізудің технологиясы
 • «Шартталғанды» өткізу
 • «Тауарларды Сату» құжатын өткізу алгоритмін жинау
 • Жедел және жедел емес жүргізу
 • Тіркелімдер жазуын басқарылатын оқшаулау
 • Құжаттарды өткізу кезіндегі ықтимал коллизия және олармен күресу. «Кезектіліктер» объектісі
 • Партия есебін ұйымдастыру
 • «Тірі» база тіркелімінің құрылымына өзгерістер енгізу қағидасы
 • Жүйенің тез әрекет етуіне қойылатын жоғары талаптармен байланысты жағдайларда құжаттарды өткізу алгоритмдерін іске асыру
 1. Қозғалыс көрсеткіштерін талдау тапсырмаларын шешу. Қалдықтар тіркелімінің және айналым тіркелімдері тіркелімдерін пайдалану
 • «ТалдауСатуҚұжат». Есепті құжаттағы сауалдар бойынша құру
 • «Деректемелер бойынша сауалдарды сатуды талдау» есебі. Тіркелім деректемелерін пайдаланып, қалдық тіркелімі бойынша сауалдар есебін құру
 • «Кері Тіркелім Бойынша Сатуды Талдау» есебі. «Сату» тіркеліміндегі сауалдар бойынша есепті құру
 • Айналым тіркелім құрылымдық оңтайландыру нұсқалары
 1. Сатудан кейінгі қызметтерді көрсету үдерісін жоспарлауды ұйымдастыру. Мәліметтер тіркелімімен жұмыс.

Есепті құру. Қажетті объектілерді құру

 • Қызметтерді орындау жоспарлаудағы қажеттіліктің туындауы
 • Қызметтерді орындауды жоспарлау: құжатты толтыру және өткізу
 • Қызметтерді көрсету: құжатты толтыру және өткізу
 • Қызметтерді жоспарлау және орындау есептілігі
 1. «Тауарларды резервтеу және қызметтерді орындауды жоспарлау жүйесін дамыту» үлкен жеке жұмыс

Бухгалтерлік есептерді шешу

Оқыту мақсаты: Басқарылатын қосымша және «Такси» интерфейсінде «1С: Кәсіпорын 8.3» жаңа жүйесінде бухгалтерлік есеп тапсырмаларын конфигурациялау дағдыларын әзірлеу.

Оқытудан өту нәтижесінде тыңдаушылар үйренеді:

 • Есепке алудың синтетикалық, көп фирмалы, талдаулық, сандық және валюталық түрінің есептерін шешу үшін бухгалтерия тіркелімі мен шоттар жоспарын жеке жобалауға;
 • Құжаттарды өткізу кезінде, сондай-ақ қолмен жасалатын операцияларды жазу кезінде де есепке алудың барлық түрлері бойынша қозғалыс тіркелімін дұрыс толтыруға;
 • Басқарылатын оқшаулау конфигурациясын пайдалану кезінде көп пайдаланушылық режимдегі бухгалтерияда тіркелімін қорытындысын талдау арқылы бастапқы және регламенттік құжаттарды өткізуді тиімді күрделі өңдеуді сипаттауға;
 • Синтетикалық, сондай-ақ жіті талдау сияқты кез-келген бухгалтерлік есептерді әзірлеу үшін деректерді құрастыру тетігін пайдалануға үйренеді.

 Курс ұзақтығы: 20 академиялық сағат

Курстың қысқаша мазмұны:

 1. Курс міндетін қою
 2. Бухгалтерлік есеп терминдері мен тәсілдері
 • Кәсіпорынды басқарудағы бухгалтерлік есептеудің түрлері мен орны
 • Бухгалтерлік есептің нысаны мен тәсілі
 • Бухгалтерлік есептің техникасы мен нысандары
 • Теңгерімді құруға мысал
 • Есепке алудың түрлері мен нақтылау
 1. Синтетикалық есепке алу
 • Командалық интерфейсті өзгерту
 • Бухгалтерлік есепке алу шоттары жоспарын құру
 • Бухгалтерия тіркелімін жоспарлау
 • Құжаттарды жүргізу кезіндегі бухгалтерия тіркелімін толтыру
 • Бухгалтерия тіркелімінің қорытындысын есептеу
 • Синтетикалық есептілікті әзірлеу (айналым, шахматка,  жиынтық жазбалар, шотты талдау, шот айналымдары және басқалар)
 1. Шоғырландырылған есеп
 • Бухгалтерия тіркеліміндегі теңгерімдік өзгерістер
 • Деректердің кестелік үлгісіндегі өзгерістер
 • Тіркелімді толтыру және қорытындыны талдау
 1. Талдау есебі
 • Бухгалтерия тіркеліміндегі теңгерімдік емес өзгерістерге құрамдастырылған талдама
 • Есепке алу белгілерін пайдалану
 •  
 • Субконто түрлеріне қарапайым талдама
 • Опциондық пайдаланушылық талдама
 • Талдамалық бөлініс бойынша тіркелім қорытындысын сақтау ерекшеліктері
 • Талдамалық есептерде субконто түрлері бойынша іріктеу мен реттеу
 • Деректерде құрастыру тетігінде жайылмалы сальдоны есептеу
 • Субконто деректемелеріне сауалдың қағидасы
 • Сандық есепке алу
 • Бухгалтерияда шоттар мен тіркеу жоспарын күйге келтіру
 • Сандық есепке алу үшін құжаттарды өткізу
 • Сандық есепке арналған есептер
 • Өзіндік құнын есептеу және қалдықтарды бақылау
 • Құжаттарды өткізу кезінде оқшаулауды басқару
 • Субконто есебінің белгілерін пайдалану (тек айналымдар, тек қойма бойынша сандық есеп)
 • Айдың қорытындысы бойынша номенклатура құнын түзетуді орындау
 1. Валюталық есеп
 • Бухгалтерияда шот жоспары мен тіркелімнің өзгерісі
 • Валютаның және валюталық соманы құжаттармен толтыру
 • Кестелік үлгілегі валюталық есеп, есептерді құру
 • Курстық айырмашылықтарды есептеу
 1. Өзге қасиеттер және бухгалтериядағы тіркелім тәсілі
 • Қолмен басқарылатын операцияларды жасау
 • Жазудың белсендігіні басқару
 • Бухгалтериядағы тіркелім жазуы жиынтығының модулі мен жинақ

 

 1. Жеке жұмысқа арналған тапсырма
 • Бухгалтерлік есепке алу шоттары мен талдау бөлімдерін қосу
 • Қосымша мәліметтерді сақтауға арналған объектілерді сипаттау
 • Құжаттан шаруашылық операцияларды енгізуді автоматтандыру
 • Деректерді құрастыру тетігін пайдаланып, есептерді әзірлеу

Есептеу тапсырмасын шешу

 

Оқыту мақсаты: «Такси» интерфейсі бар басқарылатын қосымша режимінде «1С: Кәсіпорын 8.3» жаңа жүйесінде жалақыны есептеудің тапсырмаларын конфигурациялау дағдысын әзірлеу.

Тыңдаушылар оқытудан өту нәтижесінде үйренеді:

 • Жалақыны есептеу тапсырмаларын шешу үшін «Есептеу түрлерінің жоспары» және «Есептеу тіркелімі» конфигурациясы объектілерін жеке жобалау;
 • Есептеу тіркелімінде қозғалысты бағдарламалық қалыптастыру;
 • Тіркелімнің виртуалды кестелерінің көмегімен есептеу мен ұсталымдарды есептеуге арналған қажетті деректерді: есептеу базасының жиынтығын, кезеңдегі жұмыс уақытының жоспарлық санын, кезеңдегі нақты істелген уақыт санын алу;
 • Есептеудің әр түрлі тәсілдерін есептейтін формулалардың кодын бағдарламалау;
 • Есептеудің негізгі түрлерінің бөлінісінде есептеу базасының жиынтығын алу;
 • Алдыңғы (жабық) кезеңдердің есебі нәтижелерін түзету үшін түзетпе сомаларын құру;
 • Қайта есептеуді орындау үшін қажетті есептеу тіркелімінен деректерді алу;
 • Есептеулер мен ұсталымдар бойынша есептерді әзірлеуге арналған деректерді құрастыру тетігін пайдалану.

Курс ұзақтығы: 20 академиялық сағат

Курстың қысқаша мазмұны:

 1. Еңбекақыны есептеудің ерекшеліктеріне шолу
 • Бірінші ерекшелік: жалақыны есептеудің қатаң кезеңділігі. Тіркеу кезеңі ұғымы
 • Есептеу формулаларының қарапайымдылығы
 • Негізгі тәуелділік
 • Есептеулер мен ұсталымдар
 • «Әрекет ету кезеңі» ұғымы. Әрекет кезеңіне тәуелділік
 • «Әрекеттің нақты кезеңі» ұғымы
 • Жалақыны есептеу ерекшеліктеріне шолудан қысқаша қорытынды
 • «1С:Кәсіпорын» платформасының есептеу тетіктерінің құрамы
 1. Оқу міндетін қою
 • Техникалық тапсырма, бірінші кезек
 • Бастапқы деректер мен қажетті деректер
 • Техникалық тапсырманың бірінші кезегінің түпкілікті тұжырымдау
 • Оқу конфигурациясын құру
 • Конфигурацияның есептеу объектілері
 • Есептеу түрлерінің жоспарлары
 • «Негізгі есептеулер» есебінің түріне жоспар құру
 1. Есептеу тіркелімдері
 • Есептеу тіркелімі құрылғысын белгілеу және логикалық орнату
 • Есептеу тіркелімі кестесінің алаңдарының құрылымы
 • «Негізгі Есептеулер» есептеу тіркелімін құру және күйге келтіру
 1. Жалақыны есептеу сеансының қадамдары (сатылары)
 • Есептеу сеансының бірінші қадамы
 • Есептеу сеансының екінші қадамы
 • Есептеу сеансының үшінші қадамы
 • Есептеу сеансының екінші және үшінші қадамын орындаудың көп реттілігі
 1. «Негізгі Есептеулер» тіркелімін есептеу сеансын есептеу алгоритмдерін іске асыру
 • «Жалақыны Есептеу» құжат құрылымын конфигурациялау
 • Есептеу тіркелімі бар бағдарламалық жұмыс принциптерін қысқаша баяндау
 • «Жазбалар Жиынын Толтыру» ресімі
 • Есептеу сеансының бірінші қадамының бағдарламалық коды
 • Есептеу тіркелімін жазудың «Жазу» жиынтығы тәсілінің ерекшелігі
 • «Жалақыны есептеу» құжатының данасын құру және құжатқа «Қызметақы» есептеу түрінде енгізу
 • Құжатты өткізу – бастапқы деректерді есептеу тіркеліміне жазу
 • «Негізгі Есептеулер» тіркелімін есептеу сеансының екінші және үшінші қадамының бағдарламалық коды
 1. Есептеу тіркелімінде бірнеше негізгі тіркелімдердің болуы
 • Техникалық шарт, екінші кезек
 • Есептеу объектілерінің екінші жұбын құру
 1. Есептеудің негізгі түрлерінің бөлінісінде база жиынтығын алу
 • «База» виртуалды кестесіндегі «Бөліністер» параметрі
 • Сауалды әзірлеу
 • Есептеулер бойынша есепті әзірлеу
 1. Өткен кезеңдердің есептеу нәтижелерін түзету
 • Өткен кезеңдегі есептеу нәтижелерін түзетудің мүмкін еместігі
 • Өткен кезеңдегі есептеу есептелуі тиіс жағдай
 • Сторно
 • Сторно соманы есептеуге арналған платформа құралы. «Қосымшаны Алу» тәсілі
 • Сторно-жазбалар кестесін өңдеу циклі
 • Сторно-жазбалар қатарын өңдеу ресімі
 1. Қайта есептеулер
 • Қайта есептеу бойынша тәуелділік
 • Қайта есептеу бойынша тәуелділік әрекет ету кезеңі мен базаға қарағанда кең
 • «Есептеудің Жетекші Түрлері» стандартты кесте бөлігі
 • «Есептеудің Жетекші Түрлері» кесте бөлігін толтыру
 • «Қайта есептеу» конфигурациясының объектісі
 • Қайта есептеумен жұмыс істеу объектілік үлгісі
 • Қайта есептеу жағдайын жасау және қайта есептеу бағдарламалық іске асырудың бірінші проблемасы
 • Қайта есептеу бағдарламалық іске асырудың екінші проблемасы
 • Қайта есептеуге жататын қажетті деректер жазбасын алуға арналған сауал

Осы БНЖ сертификатталған курсынан өткен әр тыңдаушы «1С» фирмасының куәлігін алады


Comments are closed for this post.